Thông tư số 33/2018/TT-BCT

Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Thông tư ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.