Hoạt động

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 571/TB-QLTTLA ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.