Hoạt động

Cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Ngày 14/02/2020, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.