Thông tư số 32/2018/TT-BCT

Thông tư quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

Thông tư ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.