Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019

Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

- Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

- Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019 và thay thế Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt dộng công vụ của công chức Quản lý thị trường.

- Ban hành kèm theo Thông tư này gồm Phụ lục về mẫu Sổ Nhật ký công tác của Quản lý thị trường, thay thế mẫu Sổ Nhật ký công tác ban hành kèm theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

- Nội dung Thông tư xem tại đây:

 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An