Thông tư số 09/2018/TT-BCT

Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Thông tư ban hành ngày 23 tháng 5 năm 2018.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.