Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Xem thông tin chi tiết Tại đây.
Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An