Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sàn

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sàn
Xem nội dung chi tiết Tại đây.
Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An