Công khai tài sản công năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An

Công khai tài sản công năm 2020

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An thực hiện công khai tài sản công năm 2020 theo mẫu quy định của Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An