Kiểm tra, kiểm soát

Xe ô tô vận chuyển hàng nhập lậu tông vào xe lực lượng Quản lý thị trường khi bị phát hiện

Xe ô tô vận chuyển hàng nhập lậu tông vào xe lực lượng Quản lý thị trường khi bị phát hiện