Chi tiết văn bản

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An

MENU VĂN BẢN