STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
Năm 2024 Biểu số 2 21/QĐ-QLTTLA 21/02/2024
2
Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023
2023 218/QĐ-QLTTLA 29/12/2023
3
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
2023 Biểu số 2 112/QĐ-QLTTLA 07/07/2023
4
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
2022 665/QĐ-QLTTLA 03/07/2023
5
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
2023 22/QĐ-QLTTLA 06/02/2023
6
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
2021 143/QĐ-QLTT 04/10/2022
7
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
2022 33/QĐ-QLTT 10/02/2022
8
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
2021 Biểu số 2 29/QĐ-QLTT 04/02/2021
9
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
2020 Biểu số 2 33/QĐ-QLTT 20/02/2020