STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
2020 180/QĐ-QLTT 16/12/2021
2
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
2019 91/QĐ-QLTT 31/05/2021