chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LONG AN

Địa chỉ: Số 67, Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 072.3.826.595

Fax: 072.3.822.673

Email: qlttla@longan.gov.vn

Website: http://longan.dms.gov.vn/