Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn huyện Đức Hoà

Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn huyện Đức Hoà.