STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
2022 33/QĐ-QLTT 02/10/2022
2
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
2021 Biểu số 2 29/QĐ-QLTT 04/02/2021
3
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
2020 Biểu số 2 33/QĐ-QLTT 20/02/2020