Chính sách

Triển khai quy định mới kiểm tra về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

Ngày 08/3/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường cho cán bộ, công chức cơ quan.